O projektu

section-cover

O čemu se radi?

Projekat pomaže Vladi Republike Srbije i već postojećim institucijama za kontrolu i dodelu državne pomoći u usklađivanju pravila i procedura sa pravnim tekovinama Evropske unije (EU acquis). 

Državna pomoć i privredni rast

Važan segment projekta je podizanje svesti učesnika u javnom sektoru i građana da integracija pravila o kontroli državne pomoći predstavlja sredstvo za dugoročno jačanje javnih finansija. Kvalitetno pružena državna pomoć u skladu sa pravilima je jedan od instrumenata privrednog i društvenog rasta.

U okviru projekta, biće organizovana obuka za sve 174 jedinice lokalne samouprave u oblasti državne pomoći sa najrelevantnijim ekspertima iz EU.

Državna pomoć i EU integracije

Projekat podržava napredak Srbije u procesu pristupanja Evropskoj uniji, posebno u delu koji se odnosi na pregovaračko poglavlje 8 (Politika konkurencije) tako što osigurava napredak u oblasti državne pomoći.

Sektor
  • Javna uprava
EuropeAid referenca
EuropeAid/139349/IH/SER/RS
Komponente
  • Transverzalne aktivnosti
  • Usklađivanje pravila državne pomoći i šema državne pomoći sa pravnim tekovinama EU
  • Izgradnja kapaciteta Odeljenja za kontrolu državne pomoći pri Ministarstvu finansija i Komisije za kontrolu državne pomoći u donošenju odluka u rešavanju slučajeva državne pomoći
  • Podrška poboljšanju mehnizama koordinacije između Komisije, Odeljenja i drugih učesnika u oblasti državne pomoći, kao i jačanju svesti o državnoj pomoći.
Grad / Region
Beograd/Srbija
EU donacija
999.000 €
Vreme implementacije
Februar 2019. - Septembar 2021.
Korisnik
Ministarstvo finansija Republike Srbije. Davaoci državne pomoći u Srbiji. Privredna komora Srbije, Stalna konferencija gradova i opština, poslovna udruženja i nevladin sektor. Odeljenje za državnu pomoć Ministarstva finansija i Komisija za kontrolu državne pomoći.
Implementiran od strane
Alternative Consulting u konzorcijumu sa DMI France i Savetom za zastitu konkurencije Republike Litvanije